מס ערך מוסף הנו מס עקיף המוטל על צריכה עפ"י אחוז קבוע המהווה את ההפרש שבין המחיר הסופי לבין סך המחירים ששולמו לאורך הייצור.

מע"מ - כללי:

אני מעוניין לפתוח תיק עצמאי, היכן מתחילים מבחינת הרישום ברשויות המס?

שרשרת הביקורים מתחילה במשרדי מע"מ, לאחר מכן מבקרים במס הכנסה ולבסוף, מבקרים את הביטוח הלאומי.

כיצד פותחים תיק במע"מ?

על מנת לפתוח תיק במע"מ יש למלא את טופס 821 – רישום לצורכי מס ערך מוסף ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות;
 • אם שכרת מקום לעסק יש להביא חוזה שכירות של העסק, אם אתה עובד מהבית יש להביא חוזה שכירות של הבית ואם אתה עובד ממקום אחר לצורך הדוגמה, מבית הוריך למשל ללא תשלום שכירות, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי אחד ההורים על כך שהם מאשרים שהעסק יפעל מכתובת זו;
 • צילום המחאה מבוטלת / אישור ניהול חשבון מהבנק. יש לציין כי כל אסמכתא אחרת לא תתקבל;
 • כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ;
 • צילום תעודת מקצוע.

הערה  על מנת לפתוח תיק במע"מ חובה להגיע לתחנת המע"מ אליה אתה שייך.

 

לאיזה משרד מע"מ אני שייך?

את התשובה ניתן לקבל בצורה פשוטה ע"י לחיצה על הקישור הבא – שיוך ישובים למשרד מס.

רושמים את שם העיר בה נמצא העסק ואם זה עסק אשר פועל מהבית אז רושמים את שם עיר המגורים ומקבלים שיוך מתאים.

דרך נוספת הינה להתקשר לאחת מתחנות מע"מ ולתת להם את מיקוד העסק ואז יוכלו לשייך אותך למשרד המתאים.

על פי מה נקבעת תקופת הדיווח למע"מ חד חודשי / דו חודשי?

קביעת תקופת הדיווח הנה לפי מחזור העסקאות של העוסק כולל מע"מ אשר נכון לשנת 2019 עומדת על תקרה של 1,510,000 ₪.

מהי תקרת ההכנסות של עוסק פטור?

נכון לשנת 2019 תקרת ההכנסות של עוסק פטור עומדת על סך של 100,187₪.

האם כל עצמאי יכול להירשם כעוסק פטור?

לא. עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן חייב להרשם כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר.

 • בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ    מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;
 • סוחר רכב ומתווך רכב;
 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
 • נותני שירותים המפורטים בתקנה 6א – לגבי שירותים אלה בלבד ורק אם עיקר הכנסתם היא ממשכורת: מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה או עריכה, פישור כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין. דגש – אם עיקר הכנסתו אינה ממשכורת, כלומר מעסק עצמאי אזי, על אף שרשום בתקנה 6א יכול להרשם כעוסק פטור.

האם כל דרישה להחזר ניתן לבצע דרך הדואר או הבנק?

לא. נכון לשנת 2019 עד סכום להחזר של 18,474 ₪ ניתן לבצע דרך האמצעים הרגילים (דואר או בנק) ואילו מעבר לתקרה זו יש להגיש את הדוח למשרד המע"מ אליו שייך העסק ובמקרים מסוימים אף לספק מסמכים מתאימים.

גיליתי טעות בדיווח למע"מ, מה עלי לעשות?

כל עוד טעית ברישום התשומות אזי אין צורך  לתקן שכן, יש לעשות זאת ע"י הקטנה/הגדלה של התשומות בדיווח הבא בהתאם להפרשים.

אם טעית ברישום העסקאות החייבות, יש למלא דוח מתקן עם הפרטים הנכונים ולהגישו ישירות לתחנת מע"מ אליה אתה שייך. לאחר הגשת הדוח המתקן תקבל ספח לתשלום על סכום ההפרש.

האם אני חייב להגיש דוח תקופתי למע"מ כאשר לא הייתה לי כלל פעילות עסקית בתקופת הדיווח?

כן. במצב זה עליך לדווח באופן רגיל  לחלוטין ולציין  אפס במחזור העסקאות החייבות.

מה עלי לעשות כאשר היו לי מספר שינויים בעסק?

יש להודיע למשרד מע"מ אליו אתה שייך על השינוי בתוך 15 יום ממועד השינוי ע"י טופס  822 – עדכון פרטי עוסק.

שינויים שכיחים: שינוי סוג הפעילות, שינוי כתובת, שינוי דרכי התקשרות וכד'. יודגש כי בסוף פנקס המע"מ אשר ישלח אליך לאחר כמה שבועות מיום פתיחת התיק, ישנו דף בדבר עדכון פרטים אשר יש אפשרות למלאו, לחתום ולשלוח לתחנת המע"מ אליה אתה שייך.

שיניתי את חשבון הבנק, כיצד אני מעדכן את מע"מ?

על העוסק להגיע למשרדי מע"מ בו התיק רשום עם שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון מהבנק. במידה והחשבון משותף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ. יש לציין כי מייצג המקושר למחשב רשות המיסים יכול לעדכן עבורך את פרטי החשבון החדש.

האם אני חייב להודיע למע"מ על הוספת תחום עיסוק?

כן. אם הינך מתעסק במשהו אחד כעצמאי והחלטת להתעסק במשהו נוסף גם כעצמאי (לדוגמה מסעדן שהחליט להתעסק גם בבניית פרגולות) יש צורך להודיע למע"מ במכתב על ההוספה כאמור וזאת על מנת שתוכל לקזז את התשומות בהתאם.