האם אתה שכיר וקיבלת הצעה לעבודה חד פעמית?

אם כן, המדריך הבא הוא בשבילך!

במדריך זה נסקור בקצרה את אפשרויות הפעולה העומדות בפני שכיר המבצע עבודה חד פעמית כולל חובת הדיווחים לרשויות המס.

אפשרות ראשונה – הוצאת חשבונית עצמית ע"י מקבל השירות (האפשרות השכיחה ביותר):

מבחינת מס הכנסה – על נותן השירות לבצע תאום מס המורה על שיעור הניכוי ולהעבירו אל מקבל השירות שכן, אם לא יעשה כך, ינכה מקבל השירות שיעור מס מקסימלי. יש לשים לב לעניין חובת הגשת הדוח השנתי ולבחון פרטנית האם חל פטור מהגשה כאמור.

מבחינת ביטוח לאומי – בהתאם לסוג העבודה ותנאי העבודה יש לבחון האם נכנסים לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) התשל"ב 1972. אם נכנסים לתחולה, מקבל השירות חייב לנכות דמי ביטוח לאומי ולהעביר את הניכוי לביטוח לאומי. אם לא נכנסים לתחולה, יש להודיע לביטוח לאומי על סכום ההכנסה החד פעמית ואז ישלח לנותן השירות שובר לתשלום. במקרים מסוימים ופרטניים יכול שלא תהיה חבות בדמי הביטוח הלאומי.

מבחינת מע"מ – בהתאם לתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי אשר קיבל שירות מתוך רשימה סגורה של נותני שירותים הרשומים בתקנה, יכול להוציא חשבונית עצמית וזאת כאשר עיקר הכנסתו של נותן השירות היא ממשכורת, גמלה או קצבה כך שנטל הדיווח למע"מ עבור העסקה עובר למקבל השירות.

 

אפשרות שנייה – עסקת אקראי:

מבחינת מס הכנסה – בדיוק כפי שנרשם באפשרות הראשונה לעיל.

מבחינת ביטוח לאומי – כפי שנרשם לעיל, יש להודיע לביטוח לאומי על סכום ההכנסה החד פעמית ואז ישלח לנותן השירות שובר לתשלום. במקרים מסוימים ופרטניים יכול שלא תהיה חבות בדמי הביטוח הלאומי.

מבחינת מע"מ – בהתאם לחוק מס ערך מוסף, עסקת אקראי מהווה "עסקה" ולכן תתכן חבות במע"מ. על נותן השירות לגשת למע"מ ולקבל טופס עסקת אקראי (טופס 8356). המע"מ בגין העסקה ישולם בדואר וישמש את מקבל השירות לקיזוז תשומות. 

 

אפשרות שלישית – תלוש שכר (נוהג שקיים אם כי תלוי באופי העבודה):

מבחינת מס הכנסה – מנוכה מתלוש השכר. על מנת שלא ינוכה מס מקסימלי, יש להביא תיאום מס מתאים.

מבחינת ביטוח לאומי – מנוכה מתלוש השכר. יש לשים לב כי אם בעבודתו העיקרית של נותן השירות (היכן שעובד כשכיר) מרוויח מתחת ל – 60% משהכר הממוצע במשק, מומלץ לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי.

מבחינת מע"מ – אינו רלוונטי באפשרות זו.

 

לסיכום:

אין ספק שכדאי ואף מומלץ לבחון את 3 האפשרויות לעיל כאשר עומדת בפנינו אפשרות לעבודה חד פעמית תוך בחינת ההשלכות וחובות הדיווח בכל אפשרות. רגע לפני ביצוע העבודה, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע הבקיא בתחום שיוכל ללוות ולסייע בכל ההיבטים ובין היתר, בהיבטי המס הנובעים מהעסקה. 
 

אין באמור לעיל כדי למצות את הסוגיה במלואה ואין לראות במידע זה כמתן חוות דעת מקצועית או כתחליף להתייעצות עם רואה חשבון או עם איש מקצוע אחר הבקיא בתחום.