מס הכנסה הינו מס ישיר אשר מוטל על רווחיהם והכנסותיהם של חברות ויחידם. כנגד מס זה ניתן לנכות הוצאות המותרות בניכוי ואף לקזז הפסדים משנים קודמות ולהשתמש בניכויים, זיכויים ופטורים כנגד אותה הכנסה.

 

מס הכנסה - כללי:

פתחתי תיק במע"מ. האם אני צריך להודיע על כך למס הכנסה?

כמובן. יש להודיע למס הכנסה על תחילתה של הפעילות העסקית באופן מיידי.

כיצד פותחים תיק במס הכנסה?

פתיחת תיק במס הכנסה מתבצעת ע"י מילוי טופס 5329דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה והגשתו לפקיד השומה (ניתן לשלוח גם בדואר / בפקס לסניף אליו אתה שייך). כמו כן, יש להגיע עם המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות;
  • צילום המחאה מבוטלת / אישור ניהול חשבון מהבנק;
  • תעודת מקצוע;
  • חוזה שכירות;
  • טופס 2542 בקשה לפטור / הקטנה מניכוי במקור (אפשרי גם בדואר / פקס);
  • במידה והנך מתכוון להעסיק עובדים יש לסמן זאת בחלק ב' של טופס 5329 לעיל.
 

מיהו נישום?

נישום הינו אדם (יחיד או חבר בני אדם) אשר בידו התקבלה/נוצרה/הופקה הכנסה בשנת המס בהתאם למקורות ההכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.

מהי שנת המס?

לרוב, שנת מס הינה תקופה של 12 חודשים המתחילים ב – 1 בינואר ומסתיימים ב- 31/12 כלומר, שנה קלנדרית. קיימים מקרים בהם ניתנים אישורים לתקופת שומה מיוחדת והכל בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף 7 לפקודת מס הכנסה.

מהן נקודות זיכוי?

סכומים הניתנים לקיזוז מחבות המס. ברמה הבסיסית, כל תושב ישראל זכאי ל – 2.25 נקודות זיכוי ואילו אישה זכאית ל – 2.75 נקודות זיכוי (שווי כל נקודת זיכוי נכון לשנת 2012 הינו: 2,580 ₪). כשכיר, נקודות זיכוי באות לידי ביטוי דרך המשכורת לאחר מילוי טופס 101 – כרטיס עובד, בתחילת כל שנה או בתחילת העבודה במקום חדש (הטופס מכיל פרטים היכולים לזכות אותך בנקודות זיכוי נוספות מלבד הבסיסיות, כאמור לעיל, והקלות מס אחרות). כעצמאי, מס הכנסה מתחשב בנקודות זיכוי נוספות מלבד הבסיסיות, כאמור לעיל, בעת מילוי הדוח השנתי וצירוף מסמכים רלוונטיים.

מה ההבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה מבחינת מס הכנסה?

מבחינת מס הכנסה אין כל הבדל ביניהם. ההבדל היחידי הוא לעניין מע"מ בכך שעוסק פטור יהיה פטור מדיווח שוטף למע"מ בהתאם לתקרת ההכנסות (נכון לשנת 2019 – 100,187 ₪). תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו – 1976 קובעת כי עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3)  לחוק מע"מ יצהיר עד ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

מהו התאריך בו נדרש להגיש דוח שנתי?

התאריכים הינם קבועים ומתחלקים לשניים:

  • ביום 31/5 בשנה העוקבת למי שמנהל את ספריו לפי השיטה הדו צידית (חשבונאות כפולה) או שחייב בהגשת דוח מקוון באינטרנט.
  • וביום 30/4 בשנה העוקבת למי שאינו מנהל את ספריו לפי השיטה הכפולה ואינו חייב בהגשת דוח מקוון באינטרנט.

ניתן לקבל אורכה להגשת הדוחות לתאריך מאוחר יותר מסיבות שונות כגון: אי קבלת כל המסמכים הדרושים להגשת הדוח או בשל סיבה אחרת. 

למיוצגים בידי רואה חשבון או יועץ מס תינתן ארכה להגשת הדוח אם עמדו בתנאים מסוימים של שיעורי הגשת הדוחות השנתיים מכלל לקוחותיהם.

האם אני חייב להודיע על הוספת תחום עיסוק למס הכנסה?

אין חובה. אם הינך מתעסק במשהו אחד כעצמאי והחלטת להתעסק במשהו נוסף גם כעצמאי (לדוגמה מסעדן שהחליט להתעסק גם בבניית פרגולות) יש אפשרות להודיע על ההוספה למס הכנסה באמצעות מכתב. אם לא הודעת על הוספת העיסוק הרי שגם ככה בסוף השנה, בעת שתגיש את הדוח השנתי למס הכנסה, יראו שיש לך שני סוגי הכנסה בדוח רווח והפסד, אחת כמסעדן והשנייה כבונה פרגולות ולכן אין חובה להודיע.

לפי אילו פרמטרים קובע לי מס הכנסה את אחוז המקדמות שעלי לשלם?

מס הכנסה קובע את אחוז המקדמות בהתאם לתחום פעילותך המרכזי ע"י סטטיסטיקות שונות לענף בו סווגת. ניתן להקטין / להגדיל ואף לבטל את המקדמות אם לא צפויה חבות במס ולכן יש לשקול עניין זה בהתאם. 

לא לשכוח שעד גובה המקדמות בגין אותו דיווח, חודשי או דו חודשי, ניתן לקזז מס במקור שנוכה על ידי לקוחות.

מהי שומת מס הכנסה?

מסמך המתקבל ממס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי הקובע את הכנסתו החייבת במס של הנישום בשנת המס ואת הסכום לתשלום / החזר. 

עד מתי יכול מס הכנסה לערער על דוח שנתי שהגשתי?

פקיד השומה רשאי, תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח, ובאישור המנהל – תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור לבדוק את הדו"ח. על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים באישור המנהל – תוך חמש שנים מתום שנת המס כאמור. לדוגמה – דוח 2018 שהוגש במאי 2019 יתיישן ביום – 31/12/2022. על אף האמור בפסקה הקודמת, באישור המנהל ניתן להאריך את תקופת הערעור בשנה נוספת כך שרק ביום 31/12/2023 יתיישן הדוח באופן סופי.