שאלון לבדיקת זכאות להחזר מס לשנים 2011 - 2006:

אתה/אתבן/בת הזוג

האם שילמת מס הכנסה בשנים אלה?

כמובן, בשביל להיות זכאי להחזר מס אתה חייב לשלם מס ולכן רק למי שניכו מס הכנסה בתלוש השכר יכול להיות זכאי להחזר.

האם החלפת מקומות עבודה?

אם החלפת מקום עבודה במהלך שנה מסוימת, סביר שנוצרו לך הפרשי שכר בין מקום העבודה הראשון לבין מקום העבודה השני, ובחלק מן המקרים גם אולי היו לך במהלך השנה פרקי זמן של חודש או יותר ללא תלוש שכר. מאחר והחישוב למס הכנסה נעשה על בסיס שנתי ללא התייחסות לשינוי בשכר במהלך השנה יכול להיות שתהיה זכאי להחזר מס.

האם עבדת במקביל ביותר ממקום עבודה אחד ללא תיאום מס?

עובד שעבד בשתי עבודות או יותר במהלך שנת המס רשאי לבצע תיאום מס ובכך להגיע לחבות מס מדוייקת. יחד עם זאת, קיימים מקרים שעל אף תיאום המס תשלם מס עודף (קבלת תיאום המס באיחור או טעויות בקליטת תיאום המס ע"י המעסיק המשני). במידה ולא נעשה תיאום מס, אותו עובד חשוף במקום העבודה המשני לחיוב במס מקסימלי (כ-48%) החל מהשקל הראשון.

האם חל שינוי בשכרך בעקבות קיצוץ בשכר, בונוסים, שעות נוספות וכו'?

מצב זה עשוי להשפיע על מדרגת המס שלך כך שסביר להניח שאתה זכאי להחזר מס.

האם לא עבדת בחלק מהשנה?

מאחר והחישוב למס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, כלומר מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר כמו גם נקודות הזיכוי נוצר עיוות במס ששילמת מאחר וגם לא נהנת ממלוא נקודות הזיוכי המגיעות לך וגם שילמת מס הכנסה שאינו תואם לרמת הכנסתך השנתית כך שבעצם תוכל לקבל החזר מס בעקבות החודשים שבהם לא עבדת אשר יקטינו לך את החבות במס.

האם קיבלת פיצויי פיטורין?

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק: משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2012 סכום של 11,950 ש"ח). פקיד השומה רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס.

האם קיבלת דמי אבטלה, דמי לידה ,תגמולי מילואים ,פגיעה בעבודה או קצבה אחרת מהביטוח הלאומי?

תקבולי אבטלה ודמי לידה יוצרים שינוי מהותי בגובה ההכנסה השנתית שלך, כאשר לרוב מלווים בתקופה של הפסקת עבודה. מאחר ודמי האבטלה המתקבלים מהווים אחוז נמוך יותר מהשכר החודשי הממוצע שלך ומאחר ובדרך כלל לאחר תום חופשת הלידה היולדת מאריכה את החופשה, כמובן ללא תשלום, נוצר הפרש בין המס ששילמת בחודשים בהם עבדת לבין חבות המס בראי השנתי.

האם נוכה לך מס שבח?

בלמעלה מ- 70% מהמקרים בהם שולם מס שבח, קיימת אפשרות להפחית משמעותית את גובה תשלום המס.

האם יש לך תוכניות חיסכון או פיקדונות?

כאשר אנו מושכים חלק מהפיקדון בבנק או את כולו אנו ממוסים בגין מרכיב הכנסות הריבית שקבלנו בגין אותו פיקדון ולכן ישנה אפשרות לקבל החזר מס בגין מיסים ששילמת בגין משיכת פיקדונות.

האם סיימת לימודים אקדמיים משנת 2005 ואילך? באיזו שנה? האם יש לך תעודת מקצוע / הוראה?

  • החל משנת 2008 ואילך, אדם שסיים לימודיו לתואר ראשון זכאי לנקודת זיכוי נוספת (למי שסיים בין השנים 2005-2007 זכאי לחצי נקודת זיכוי) החל מהשנה שלאחר השנה בה סיים את התואר למשך 3 שנים כך שחבותו במס תקטן בהתאם. מקצועות המחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (רו"ח, עו"ד ועוד) ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), יוכל אותו זכאי לבחור האם לנצל את ההטבה או לחכות ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות וזאת מאחר ובד"כ השכר בהתמחות נמוך שכן, אינו מגיע לחבות במס ולכן בשביל לא לפספס הטבה זו קיימת הבחירה.

  • החל משנת 2005 ואילך, אדם הזכאי לתואר שני, יקבל חצי נקודת זיכוי החל מהשנה שלאחר סיום התואר ולמשך שנתיים.

  • אדם שסיים את לימודיו לתואר שלישי, זכאי לנקודת זיכוי אחת או חצי נקודת זיכוי בהתאם להוראות מס הכנסה.

  • אדם שסיים לימודי מקצוע/הוראה זכאי לחצי נקודת זיכוי במשך 3 שנים ובתנאי שהלימודים היו בהיקף של 1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסדות אקדמאיים.

האם הינך חייל משוחרר?

כמי שהשתחרר משירות סדיר או שירות לאומי זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר וזאת בהתאם לאורך השירות שנעשה בפועל.

האם היתה לך פעילות בשוק ההון?

משקיע שהרוויח ואחר כך הפסיד ,על אף שהוא זכאי לקיזוז ההפסד לא יוכל לקבל החזר מס מאחר וברגע שהבנק מנכה לו מס במקור מאותם רווחים ומעבירו למס הכנסה כבר לא ניתן לקזז אותם כנגד ההפסד ולכן, יכול להיווצר מצב שבו שילמתי מס למרות שבפועל, בראי שנתי, כלל לא הייתי צריך לשלם. מקרה שכיח נוסף הינו מצב בו בשנה אחת היו לו הפסדים ובשנה לאחר מכן רווחים שבגינם נוכה לו מס במקור ולכן, הבנק לא מקזז כנגד רווחי השנה הפסדים משנה קודמת ולכן, יש לבצע החזר מס על מנת לקזז את ההפסדים ובכך להפחית את חבות המס.

האם זוגתך עובדת?

בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו "יחיד מוטב" ושלבן/בת זוגו אין הכנסה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת. יחיד מוטב - הינו מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 9(5)(א) לפקודה.

האם התגוררת בישוב ספר?

אדם שמתגורר בישוב ספר או עיירת פיתוח 12 חודשים ברציפות, זכאי להנחה ממס הכנסה.

האם הנך משלם מזונות?

אב החי בנפרד מבת זוגו, גם אם טרם הושלם הליך הגרושין, ומשלם מזונות עבור ילדיו שגילם אינו עולה על 19 בשנת המס זכאי לנקודת זיכוי אחת.

האם הינך משפחה חד הורית?

הורה (גבר או אישה) המגדל את ילדיו לבד זכאי לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי בגין כל ילד עד גיל 19 (יש לציין כי בשנה הראשונה של הילד ובשנה בה מלאו לילד 18 שנים זכאי ההורה לחצי נקודת זיכוי).

האם הפקדת כספים באופן עצמאי לקופת גמל או לפנסיה לך ו/או לבן זוגך ו/או לילדיך ?

הפקדת כספים באופן עצמאי לביטוח חיים מזכה בהחזר של עד 25% והחזר של עד 35% בגין הפקדות לקופת גמל.

האם שילמת כספים באופן עצמאי לביטוח חיים, למשכנתא (מאיזו שנה) או לאובדן כושר עבודה ?

בעת לקיחת משכנתא, הנך מחוייב לקחת ביטוח חיים על מנת להבטיח את נותן ההלוואה (הבנק למשכנתאות) ועל מנת לבטח את הדירה מכל נזק אפשרי בדרך לשמירה על ערכה הכספי של הדירה שכנגדה נלקחה משכנתא. על אותם כספים המופקדים לביטוח חיים אתה זכאי להחזר של עד 25%.

האם כשכיר יש לך הפרשות סוציאליות (קרן פנסיה / קופת גמל / קרן השתלמות ביטוח מנהלים וכו') שלא רשומות בתלוש השכר?

שכיר המפקיד אחוז מסויים ממשכורתו לטובת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל זכאי להטבות במס.

האם ברשותך קבלות על תרומות למוסדות יותר מ - 180 ₪ בשנה?

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש 'רצפה' (מינימום) ו'תקרה' (מקסימום): הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 9,000,000 ₪ והרצפה אינה יכולה לרדת מתחת ל- 180 ₪ (נכון לשנת 2012).

האם יש לך ילד נטול יכולת?

עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה). בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).  בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד. בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה. מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 163,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012) ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 262,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012). העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד. אין באמור לעיל כדי להגביל את סמכות פקיד השומה לבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.

האם יש לך קרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במוסד מיוחד בעקבות קשיי התפתחות, פיגור, שיתוק, עיוורון או אוטיזם?

אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה: הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם. הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד. הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 163,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012) ואם יש לו בן זוג על 262,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012). העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד. וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות. העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

האם אתה משלם עבור אחזקת הורה בבית אבות בעקבות שיתוק, תשישות נפש, ריתוק למיטה או עיוורון?

אדם אשר שילם עבור הוצאות אשפוז של הורה קשיש סיעודי בבית אבות, זכאי לקבל החזר וזאת על מנת להקל עליו בנטל התשלומים. 

האם תרמת להנצחת זכרו של קרוב משפחה שהיה חייל או שוטר או שנספה בפעולות איבה?

אדם אשר תרם להנצחת זכרו של קרובו שהיה חייל או שוטר או שנספה בפעולות האיבה זכאי להחזר של 30% מהוצאות ההנצחה עם הצגת קבלות מתאימות. הגדרת בן משפחה: בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס.

האם פדית קופ"ג / קרן השתלמות לפני מועד הפירעון החוקי?

פדיון קופת גמל לפני המועד החוקי מחייב בניכוי מס במקור של 35% ופדיון קרן השתלמות לפני תום המועד החוקי מחייב ניכוי מס במקור בשיעור המרבי ליחיד שנכון לשנת 2012 עומד על 48%. במקרים מסויימים ניתן לקבל כהחזר חלק מהמס ששולם, לדוגמה: אי ניצול מלוא נקודות הזיכוי שהיו לאותו אדם בגין אותה שנת פדיון.

האם הינך עולה חדש או תושב חוזר?

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד עלייתו לארץ בנוסף לנקודות הרגילות (גבר 2.25 נקודות זיכוי ואישה 2.75 נקודות זיכוי) באופן הבא (נכון לינואר 2012):

  • במשך 18 החודשים הראשונים מאז עלייתו זכאי העולה ל-3 נקודות זיכוי חודשיות (645 ₪ לחודש)

  • במשך 12 החודשים הבאים זכאי העולה ל-2 נקודות זיכוי חודשיות (430 ש"ח לחודש)

  • במשך 12 החודשים הנותרים זכאי העולה לנקודת זיכוי חודשית אחת (215 ש"ח לחודש)

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות וחזר לארץ בין התאריכים 16/5/2010 ל-30/9/2012 זכאי לנקודות זיכוי כמו עולה חדש.

האם נצברו לך הפסדים מעסק כעצמאי/ת?

שכיר שבשנה קודמת היה עצמאי וצבר הפסדים, יוכל לקזז אותם כנגד הכנסתו כשכיר ובכך להפחית את חבותו במס.

האם יצאת לפנסיה? האם עובד כשכיר במקביל?

ישנן הטבות מס המגיעות לפנסיונרים אשר הגיעו לגיל פרישה בנושאים רבים כגון: תכניות חסכון, פק"מ, ניירות ערך, השכרת נכס (למשל: חנות, מס' מונית) ועוד.

* שם:

* טלפון:

* כתובת דוא"ל:

* תוכן ההודעה: